Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Cách các định tốc độ trung bình, tốc độ dài, tốc độ góc trong chuyển động tròn hay, chi tiết | Vật Lí lớp 10

Cách các định tốc độ trung bình, tốc độ dài, tốc độ góc trong chuyển động tròn hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

Áp dụng những công thức sau :

– Công thức chu kì : Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

– Công thức tần số: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

– Công thức gia tốc hướng tâm: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

– Công thức liên hệ giữa vận tốc dài, vận tốc góc : v = r. ω

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một điểm nằm trên vành ngoài của lốp xe máy cách trục bánh xe 30cm. Bánh xe quay đều với tốc độ 8 vòng/s. Số vòng bánh xe quay để số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy 1 số ứng với 1km và thời gian quay hết số vòng ấy là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

S = N. 2 πr = 1000 ⇒ N = 531 vòng

Thời gian quay hết số vòng đó là chu kì: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Bài 2: Vệ tinh A của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo ngày 19/4/2008. Sau khi ổn định, vệ tinh chuyển động tròn đều với v = 2,21 km/h ở độ cao 24000 km so với mặt đất. Bán kính Trái Đất là 6389 km. Tính tốc độ góc, chu kì, tần số của vệ tinh.

Hướng dẫn:

v = 2,21 km / h = 0,61 m / s, r = R + h = 30389 km = 30389000 m
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Quảng cáo

Bài 3: Một đĩa đồng chất có dạng hình tròn có R = 30 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2s. Tính tốc độ dài, tốc độ góc của 2 điểm A, B nằm trên cùng 1 đường kính của đĩa. Biết điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B nằm trên trung điểm giữa tâm O của vòng tròn và vành đĩa.

Hướng dẫn:

Ta có : RA = 30 cm ⇒ RB = 15 cm

Tốc độ góc: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Tốc độ dài của mỗi vật : vA = rA. ω = 0,94 m / s ; vB = rB. ω = 0,47 m / s

Bài 4: Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/ phút.

a. Tính vận tốc góc, chu kì .
b. Tính vận tốc dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm, lấy g = 10 m / s2 .

Hướng dẫn:

f = 300 vòng / phút = 5 vòng / s
a. Tốc độ góc và chu kì của vật lần lượt là :
ω = 2 π. f = 10 π rad / s
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
b. Tốc độ góc là v = r. ω = 3,14 m / s

Gia tốc hướng tâm: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Bài 5: Trong 1 máy gia tốc e chuyển động trên quỹ đạo tròn có R = 1 m. Thời gian e quay hết 5 vòng là 5.10-7 s. Hãy tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của e.

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án suy ra tốc độ góc của vật là Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án rad/s

Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của vật lần lượt là :
v = r. ω = 2 π. 107 m / s
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Quảng cáo

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Chuyển động nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

A. Chuyển động của mắt xích xe đạp điện khi xe chạy
B. Chuyển động của đầu cánh quạt trần trên nhà khi quay không thay đổi
C. Chuyển động của đầu cánh quạt trần trên nhà khi vừa bật
D. Chuyển động của con lắc đồng hồ đeo tay
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 2: Chọn phát biểu sai: chuyển động tròn đều có

A. Quỹ đạo là một đường tròn
B. Tốc độ góc không đổi
C. Tốc độ dài không đổi
D. Vectơ gia tốc không đổi
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 3: Số vòng quay của một chu kì gọi là tần số quay

A. Tần số quay tỉ lệ nghịch với chu kì quay
B. Chu kì quay càng nhỏ thì vận tốc góc càng lớn
C. Số vòng xoay trong một chu kì gọi là tần số quay
D. Chất điểm hoạt động tròn đều quay một vòng mất thời hạn là một chu kì
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 4: Khi một vật chuyển động tròn đều thì câu nào sau đây là sai?

A. Góc quay càng lớn thì vận tốc góc càng lớn
B. Chu kì quay càng nhỏ thì vận tốc góc càng lớn
C. Tần số quay càng lớn hì chu kì quay càng nhỏ
D. Tần số quay càng lớn thì vận tốc góc càng lớn
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 5: Xét một chất điểm chuyển động tròn đều. Chu kí của chất điểm thay đổi như thế nào nếu tăng tốc độ dài lên 2 lần và giảm bán kính quỹ đạo đi 2 lần?

A. Tăng 4 lần
B. Giảm 4 lần
C. Tăng 2 lần
D. Giảm 2 lần
Hiển thị lời giải
Chọn C
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 6: Tốc độ dài của một chất điểm của một chuyển động tròn đều sẽ thay đổi như thế nào nếu đông thời tăng tần số và bán kính quỹ đạo lên 2 lần?

A. Tăng 4 lần
B. Giảm 4 lần
C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 7: Chọn phát biểu đúng :

A. Trong hoạt động tròn đều phương của vecto tốc độ trùng với nửa đường kính quỹ đạo tại mọi điểm
B. Trong hoạt động tròn đều phương của vecto tốc độ tức thời vuông góc với nửa đường kính quỹ đạo tại điểm đó
C. Vecto tốc độ tức thời của hoạt động tròn đều là vecto bằng đơn vị chức năng vì có độ lớn không đổi
D. Gia tốc trong hoạt động tròn đều là đại lương vô hướng và có giá trị không đổi
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 8: Tốc độ góc của kim giây là :

A. π / 60 rad / s
B. π / 40 rad / s
C. π / 30 rad / s
D. π / 20 rad / s
Hiển thị lời giải
Chọn C

Một chất điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 15 cm với tần số không đổi 5 vòng/s. Dựa vào đề bài trên trả lời câu hỏi 9-10-11 sau đây:

Câu 9: Chu kì của chất điểm là:

A. 0.1 s
B. 0.3 s
C. 0.4 s
D. 0.2 s
Hiển thị lời giải
Tốc độ góc : ω = 2 π f = 10 π rad / s

Chu kì: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Tốc độ dài : v = r. ω = 4,71 m / s

Câu 10: Tốc độ dài của chất điểm là:

A. 4.71 m / s
B. 3.98 m / s
C. 6.67 m / s
D. 5.38 m / s
Hiển thị lời giải
Tốc độ góc : ω = 2 π f = 10 π rad / s

Chu kì: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Tốc độ dài : v = r. ω = 4,71 m / s

Câu 11: Tần số góc của chất điểm là:

A. 10 π rad / s
B. 20 π rad / s
C. 30 π rad / s
D. 15 π rad / s
Hiển thị lời giải
Tốc độ góc : ω = 2 π f = 10 π rad / s

Chu kì: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Tốc độ dài : v = r. ω = 4,71 m / s

Câu 12: Một bánh xe đạp có đường kính là 20cm, khi chuyển động có vận tốc góc là 12,56 rad/s. Vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe là bao nhiêu?

A. 6,489 m / s
B. 4,186 m / s
C. 2,512 m / s
D. 1,256 m / s
Hiển thị lời giải
Chọn D .
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 13: Một vệ tinh quay quanh Trái Đất tại độ cao 200 km so với mặt đất. Ở độ cao đó g = 9,2 m/s2. Hỏi tốc độ dài của vệ tinh là bao nhiêu? Biết bán kính Trái Đất là 6389 km.

A. 2645,6 m / s
B. 7785,8 m / s
C. 5873,9 m / s
D. 6692,3 m / s
Hiển thị lời giải
Ta có :
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
Suy ra vận tốc dài của vệ tinh v = 7785,8 m / s
Chọn B

Xe đạp của 1 vận động viên chuyển động thẳng đều với v = 36 km/h. Biết bán kính của lốp bánh xe đạp là 32,5cm. Dựa vào đề bài trên trả lời câu hỏi 14 – 15 sau đây:

Câu 14: Tốc độ góc tại một điểm trên lốp bánh xe là:

A. 30 rad / s
B. 30.77 rad / s
C. 60 rad / s
D. 60.77 rad / s
Hiển thị lời giải
Vận tốc xe đạp điện cũng là vận tốc dài của một điểm trên lốp xe : v = 36 km / h = 10 m / s

Tốc độ góc: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Gia tốc hướng tâm: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 15: Gia tốc hướng tâm tại một điểm trên lốp bánh xe là:

A. 207.7 m / s2
B. 407.7 m / s2
C. 507.7 m / s2
D. 307.7 m / s2
Hiển thị lời giải
Vận tốc xe đạp điện cũng là vận tốc dài của một điểm trên lốp xe : v = 36 km / h = 10 m / s

Tốc độ góc: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Gia tốc hướng tâm: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dong-hoc-chat-diem.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button