Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Unit 4 lớp 12: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Unit 4 lớp 12: Getting started

Unit 4 lớp 12: Getting started

1. Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read. (Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và đọc.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lan: Nam, just look around. All the people I see on their smartphones or tablet PCs.

Nam: Yeah. Maybe they are chatting, sends messages or searching for news. I don’t see many people reading print newspapers.

Lan: Remember Minh? He said his dad had reduce the number of subscribed print newspaper and magazines.

Nam: I’m not surprised! Everyone in his hoi can now read the news on their digital devices

Lan: Did you mean Minh’s grandpa can read online newspapers?

Nam: Yeah. He had already started using the computers in the local library to access the Internet when Minh’s dad bought him a tablet PC four months ago.

Lan: That’s interesting! Great to see that more and more older people are beginning to use new technologies.

Nam: Well, my grandparents and most of their friends still read print newspapers, listen to the radio, watch TV or DVDs. I think they may find it challenging to learn how to use the Net.

Lan: I agree, but they can always find someone to walk them through the process. I think the problem is that many older people may not understand the benefits of online information.

Nam: Yes, but once they start using the Internet they can also connect with friends and family members any time.

Lan: That’s right. The benefits are enormous! I’d be lost without my social networking sites. It would be impossible for me to do my school projects without the Internet.

Nam: Personally, I think you are addicted to social media and rely too much on the Internet. You can still use other media such as print newspapers, magazines and books, or radio and television for different purposes.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Nam, chỉ cần nhìn xung quanh. Tất cả những người tôi thấy trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ.

Nam: Vâng. Có thể họ đang trò chuyện, gửi tin nhắn hoặc tìm kiếm tin tức. Tôi không nhiều người đọc báo in.

Lan: Nhớ Minh? Ông nói cha ông đã giảm số lượng các báo in và tạp chí đăng ký.

Nam: Tôi không ngạc nhiên! Mọi người trong hoi của mình bây giờ có thể đọc tin tức trên thiết bị kỹ thuật số của họ.

Lan: Ý anh là ông nội của Minh có thể đọc báo trực tuyến không?

Nam: Vâng. Ông đã bắt đầu sử dụng các máy tính trong thư viện địa phương để truy cập vào Internet khi cha của Minh mua cho anh một máy tính bảng cách đây 4 tháng.

Lan: Thật thú vị! Tuyệt vời khi thấy rằng ngày càng có nhiều người già bắt đầu sử dụng các công nghệ mới.

Nam: Vâng, ông bà tôi và hầu hết bạn bè chúng tôi vẫn đọc báo in, nghe radio, xem TV hay DVD. Tôi nghĩ rằng họ có thể tìm thấy nó rất khó để tìm hiểu cách sử dụng Net.

Lan: Tôi đồng ý, nhưng họ luôn có thể tìm thấy ai đó để hướng dẫn họ qua quá trình này. Tôi nghĩ rằng vấn đề là nhiều người lớn tuổi có thể không hiểu được lợi ích của thông tin trực tuyến.

Nam: Vâng, nhưng một khi họ bắt đầu sử dụng Internet, họ cũng có thể kết nối với bạn bè và thành viên gia đình bất cứ lúc nào.

Lan: Đúng rồi. Những lợi ích rất lớn! Tôi sẽ bị mất mà không có các trang web mạng xã hội của tôi. Tôi không thể làm các dự án trường học của tôi mà không có Internet.

Nam: Cá nhân tôi nghĩ rằng bạn đang nghiện các phương tiện truyền thông xã hội và dựa quá nhiều vào Internet. Bạn vẫn có thể sử dụng các phương tiện khác như báo in, tạp chí và sách, hoặc đài phát thanh và truyền hình cho các mục đích khác nhau.

2. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây)

Quảng cáo

1. They are chatting, sending messages or searching for news.

2. Because everyone in his house can read the news on digital devices.

3. He had used the computers in the local library to access the Internet.

4. She thinks that they may not understand the benefits of online information.

5. He thinks that she is addicted to social media and relies too much on the Internet.

6. Students’answers.

3. Complete the table with the appropriate words and phrases in the box. (Hoàn thành bảng với từ và cụm từ thích hợp trong hộp.)

Digital devicesThe mass mediaOnline activities
smartphones, tablet PCs, computersnewspapers, magazines, radio, TV, DVDs, social media, the Internetchatting, sending messages, reading online newspapers, accessing the Internet, searching for news

4. Match each verb with the correct preposition. Discuss their meanings with a partner. (Khớp mỗi động từ với giới từ đúng. Thảo luận về ý nghĩa của chúng với một người bạn.)

Quảng cáo

search for : tìm kiếm .
connect with : liên kết với .

5. Read the following sentence. Underline the verbs. What tenses are they in? (Đọc câu sau đây. Gạch dưới các động từ. Chúng đang ở thì nào?)

He had already started using the computers in the local library to access the Internet when Minh’s dad bought him a tablet PC four months ago.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

Xem thêm những tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

unit-4-the-mass-media.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button