Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Getting Started – Unit 9. Cities of the world SGK tiếng Anh 6 Global Success Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

( Nghe và đọc. )

What nice photo!

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah… on the River Thames. It’s a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You’re lucky to visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

task1 u9 ta6 gs

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó như thế nào?

Tom: Rất thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ … trên sông Thames. Đó là một địa danh của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số hình ảnh của tôi. Đây là…

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Write the name of the cities in the correct place.

( Viết tên những thành phố vào đúng chỗ. )

task2 getting started u9 ta6 gs 2

Lời giải chi tiết:

1. New York
2. London
3. Sydney

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.

( Đọc lại đoạn hội thoại và nối những thành phố với những tính từ tương ứng. )

1. Sydney a. rainy
2. London b. crowded
3. New York

c. exciting

d. beautiful
e. interesting

Phương pháp giải:

– rainy : nhiều mưa
– crowded : đông đúc
– exciting : mê hoặc
– beautiful : đẹp
– interesting : mê hoặc

Lời giải chi tiết:

1 – c, d 2 – a 3 – b, e

1. Sydney – exciting, beautiful
( Sydney – mê hoặc, đẹp )
2. London – rainy
( London – nhiều mưa )
3. New York – crowded, interesting
( Thành Phố New York – đông đúc, mê hoặc )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Match the cities with their landmark.

( Ghép những thành phố với địa điểm của chúng. )

task4 getting started u9 ta6 gs

Lời giải chi tiết:

1 – c. Ha Noi

2 – d. London

3 – a. New York

4 – b. Sydney

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Game: What the city is it?

( Trò chơi : Nó là thành phố nào ? )

A: What’s it like? (Nó như thế nào?)

B: It has beautiful beaches. (Nó có những bãi biển đẹp.)

C: Is it in Australia? (Nó ở Úc phải không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

A: It’s Sydney. (Đó là Sydney.)

B: Right. (Đúng vậy.)

Lời giải chi tiết:

A: What’s it like? (Nó như thế nào?)

B: It has a lot of historic places. (Nó có rất nhiều địa điểm lịch sử.)

A: Is it in Viet Nam? (Nó ở Việt Nam phải không? )

B: It’s Ha Noi. (Đó là Hà Nội.)

A: Right. (Đúng vậy.)

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3.audio icon

4. audio icon

5. audio icon

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button