Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giáo án lớp 4 môn Khoa học – Bài 6: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ – Tài liệu text

Giáo án lớp 4 môn Khoa học – Bài 6: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.39 KB, 2 trang )

(1)KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuaàn 3 ,Ngaøy tháng. năm 2009. BAØI 6: VAI TRÒ CỦA VITAMIN, CHẤT KHOÁNG VAØ CHẤT XƠ I. Muïc tieâu:. ( CKTKN :92 ,SGK :14 ). – Kể tên những thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. – Nêu được vai trò của vitamin ,chất khoáng và chất xơ đối với cơ thể. -Vitamin rất cần cho cơ thể ,nếu thiếu cơ thể sẽ bị bệnh,chất khoáng tham gia xây dựng cơ thể ,tạo men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống ,nếu thiếu cơ thể sẽ bị bệnh. -Chất xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần để đảm bảo hoạt động bình thừng của bộ máy tiêu hoá .. II. Đồ dùng dạy học: – Hình veõ trong SGK. – Giấy khổ lớn, bảng phụ.. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. A/ Ổn định : B/Baøi cuõ: – Nêu lại ghi nhớ và trò của chất đạm – béo? – Nêu thức ăn mà em biết và nêu nguồn gốc của thức ăn đó? C/ Bài mới: Hoạt động 1: Trò chơi thi kể tên các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ. Muïc tieâu – Kể tên một số thức ăn chứa nhiều Vitamin chất khoáng và chất xơ. – Nhận ra nguồn gốc của thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xô. – GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhoùm coù baûng phuï – Các nhóm thực hiện nhiệm vụ trên -Trình baøy. – Caùc nhoùm baøn luaän, ghi vaøo baûng phuï,. GV tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. Hoạt động 2: Thảo luận về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước Muïc tieâu: – Nêu được vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ và nước. Caùch tieán haønh:. HS thaûo luaän nhóm 3-4 emvaø trình bày. Khoa học /Thanh Hồng. Lop4.com. – 2,3 HS trả lời. nhóm nào ghi được nhiều tên thức ăn và đánh dấu vào các cột tương ứng là thắng cuộc.. – Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm cuûa nhoùm mình và tự đánh giá trên cơ sở so sánh với nhoùm baïn.

(2) Bước 1: Thảo luận về vai trò của vitamin GV ñaët caâu hoûi: – Keå teân moät soá Vitamin maø em bieát. Neâu vai troø. – Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa vitamin ñ/v cô theå. Thảo luận về vai trò chất khoáng GV ñaët caâu hoûi: – Kể tên một số chất khoáng mà em bieát, neâu vai troø. – Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa chất khoáng đ/v cơ thể. Thaûo luaän veà vai troø cuûa chaát xô vaø nước. GV ñaët caâu hoûi: – Taïi sao haèng ngaøy chuùng phaûi aên các thức ăn có chứa chất xơ? – Hằng ngày chúng ta uống khoảng bao nhiêu lít nước? Tại sao cần uống đủ nước? Keát luaän: – Chất xơ cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoùa. – Hằng ngày cần uống khoảng 2l nước… D/ Cuûng coá: – HS đọc ghi nhớ. – Nhận xét lớp. – Về xem bài và học bài ghi nhớ. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, ruùt ra keát luaän: Vitaminkhông tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay c/c năng lượng cho cơ thể hoạt động nhưng rất cần cho hoạt dộng sống cuûa cô theå, neáu thieáu seõ bò beänh… HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, ruùt ra keát luaän: – Một số chất khoáng như sắt, canxi tham gia vào việc xây dựng cơ thể, một số chất khoáng khác cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra các men thúc đẩyvà điều khiển các hoạt động soáng. Neáu thieáu seõ bò beänh. – HS thảo luận tự do và nêu lên câu trả lời. – HS khaùc boå sung, nhaän xeùt. – 2,3 HS đọc. Duyệt ( ý kiến góp ý ) ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. Tổ trưởng Ngày tháng năm 2009 Hiệu trưởng. Khoa học /Thanh Hồng. Lop4.com.

(3)

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button