Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là gì? Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc?

Mặt trận tổ quốc Việt Nam ( Vietnamese Fatherland Front ) là gì ? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếng Anh là gì ? Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ? Chức năng, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ? Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiền thân là Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất Việt Nam được xây dựng vào ngày 18 tháng 11 năm 1930. Mặt trận đã trải qua thời kì dài tăng trưởng cùng với quốc gia ta, không ngừng phát huy ý thức yêu nước, truyền thống cuội nguồn đoàn kết dân tộc bản địa, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước để đạt được tiềm năng giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền lãnh thổ vương quốc, và toàn vẹn lãng thổ.

Cơ sở pháp lý:

– Hiến pháp ; – Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm năm ngoái.

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

Tại Điều 9 Hiếp pháp pháp luật : “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức triển khai liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức triển khai chính trị, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội và những cá thể tiêu biểu vượt trội trong những giai cấp, những tầng lớp xã hội, dân tộc bản địa, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở quốc tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền sở tại nhân dân ; đại diện thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân ; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, thực thi dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ; giám sát, phản biện xã hội ; tham gia kiến thiết xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động giải trí đối ngoại nhân dân góp thêm phần thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ” Trong đó tổ chức triển khai chính trị là loại tổ chức triển khai xã hội mà những thành viên trong tổ chức triển khai hoạt động giải trí cùng về hướng về một khuynh hướng chính trị đơn cử. Tổ chức chính chị là Đảng cộng sản Việt Nam Tổ chức chính trị – xã hội gồm những Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam Tổ chức xã hội là một tập hợp gồm những cá thể link với nhau nhằm mục đích đạt được mục tiêu đơn cử, không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu. Gồm những tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng hoặc được cho phép xây dựng theo pháp luật pháp lý .

Xem thêm: Việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Người Việt Nam định cư ở quốc tế là công dân Việt Nam và người gốc Việt nam cư trú, sinh sống lâu dài hơn ở quốc tế.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếng Anh là gì?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếng Anh là “Vietnamese Fatherland Front”.

3. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của mạng lưới hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền sở tại nhân dân ; đại diện thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân ; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, lan rộng ra và đa dạng hóa những hình thức tập hợp đoàn kết Nhân dân ; tương hỗ nhân dân thực thi dân chủ, quyền con người, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân, triển khai đường lỗi, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tập hợp, thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và ý thức trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng trưởng phong phú những hình thức tổ chức triển khai, hoạt động giải trí để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở quốc tế, không phân biệt thành phần giai cấp, những tầng lớp xã hội, dân tộc bản địa, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm mục đích động viên mọi nguồn lực góp thêm phần thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc thực thi những hoạt động giải trí tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, triển khai đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp lý. Mặt trận Tổ quốc thực thi phối hợp với chính quyền sở tại cấp xã tổ chức triển khai hoạt động Nhân dân triển khai dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư ; chỉ huy hoạt động giải trí của Ban thanh tra nhân dân được xây dựng ở cấp xã và Ban giám sát góp vốn đầu tư của hội đồng ; tham gia hoạt động giải trí hòa giải ở cơ sở.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hoạt động giải trí đối ngoại nhân dân và tập hợp, tổng hợp quan điểm, yêu cầu của cử tri và nhân dân để phản ánh, yêu cầu với Đảng, Nhà nước. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tổng hợp quan điểm, yêu cầu của hội viên, đoàn viên và những những tầng lớp Nhân dân, gửi tới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổng hợp quan điểm, yêu cầu của nhân dân để báo cạo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp về những yếu tố của địa phương để gửi lên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, sau khi tổng hợp thì sẽ được gửi lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuối cùng sẽ được tổng kết lại và báo cáo giải trình tại kỳ họp Quốc hội. Bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn phối hợp tổ chức triển khai tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp

Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào công tác làm việc bầu cử trải qua việc lựa chọn, trình làng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ; tham gia những tổ chức triển khai đảm nhiệm bầu cử ; phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức triển khai hội nghị cử tri ở cấp xã, những cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ; tham gia tuyên truyền, hoạt động cử tri triển khai pháp lý về bầu cử. – Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử đại diện thay mặt tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán vương quốc, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên tầm trung, Kiểm sát viên hạng sang. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, ra mắt người đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo lao lý của pháp lý. – Tham gia kiến thiết xây dựng pháp lý : Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về kiến thiết xây dựng luật, pháp lệnh ; trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh ; tham gia góp quan điểm vào dự thảo Hiến pháp, dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác ; đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ trợ, bãi bỏ văn bản pháp lý trái Hiến pháp và pháp lý. – Tham dự những kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nước, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân – Tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí – Tham gia góp ý, yêu cầu với Nhà nước.

Thực hiện giám sát và phản biện xã hội:

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp trực tiếp hoặc đề xuất những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, xem xét, nhìn nhận, yêu cầu so với hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai chủ trương, pháp lý. Nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc triển khai chủ trương, pháp lý có tương quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc giám sát nhằm mục đích kịp thời phát hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý sai phạm, khuyết điểm ; đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ trợ chủ trương, pháp lý ; phát hiện, phổ cập những tác nhân mới, những nổi bật tiên tiến và phát triển và những mặt tích cực ; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp thêm phần thiết kế xây dựng Nhà nước trong sáng, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn có thể trải qua những hình thức giám sát khác nhau như điều tra và nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức triển khai đoàn giám sát ; tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ; … ( Chương V Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ) Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp trực tiếp hoặc ý kiến đề nghị những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, nhìn nhận, nêu chính kiến, yêu cầu so với dự thảo văn bản pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản, đề án của cơ quan nhà nước. Nội dung phản biện xã hội gồm có sự thiết yếu ; sự tương thích với chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; tính đúng đắn, khoa học, khả thi ; nhìn nhận tác động ảnh hưởng, hiệu suất cao về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, đối ngoại của dự thảo văn bản ; bảo vệ hài hòa quyền lợi của Nhà nước, Nhân dân, tổ chức triển khai. ( Điều 32, Điều 33 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam )

5. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm những thành viên :

Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;  Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Quân đội Nhân dân Việt Nam;

Liên hiệp những hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ; Thương Hội những hội văn học – nghệ thuật và thẩm mỹ Việt Nam ; Liên hiệp những tổ chức triển khai Hữu nghị Việt Nam ; Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam ; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ; Hội Luật gia Việt Nam ; Hội Nhà báo Việt Nam ; Hội Phật giáo Việt Nam ; Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam ; Hội Làm vườn Việt Nam ; Hội Người mù Việt Nam ; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam ; Hội Đông y Việt Nam ; Tổng hội Y dược học Việt Nam ; Hội người Cao tuổi Việt Nam ; Hội Kế hoạch hoá mái ấm gia đình Việt Nam ; Hội Khuyến học Việt Nam ; Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam ; Hội Châm cứu Việt Nam ; Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam ; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở quốc tế ; Hội Khoa học lịch sử dân tộc Việt Nam ; Hội Nạn nhân chất độc da cam / đioxin Việt Nam ; Hội Mỹ nghệ – Kim hoàn – Đá quý Việt Nam ; Hội Cựu giáo chức Việt Nam ; Hội Xuất bản – in – phát hành sách Việt Nam ; Hội Nghề cá Việt Nam ; Thương Hội Sản xuất kinh doanh thương mại của người tàn tật Việt Nam ; Hội Cứu trợ trẻ nhỏ tàn tật Việt Nam ; Hội Y tế Công cộng Việt Nam ; Hội Cựu người trẻ tuổi xung phong Việt Nam ; Thương Hội Các trường ĐH, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam ; Thương Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ; Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt – Đức ; Thương Hội Làng nghề Việt Nam

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button