Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 11 để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Lịch Sử, chúng tôi biên soạn bộ Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI

VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925)

Câu 1: Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì độc lập thiết kế xây dựng quốc gia trong thực trạng cực kỳ khó khăn vất vả
B. Nước Nga Xô viết đã triển khai xong cải cách ruộng đất
C. Nước Nga bị những nước đế quốc vây hãm về kinh tế
D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì không thay đổi về kinh tế, chính trị

Đáp án:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì tự do kiến thiết xây dựng quốc gia trong thực trạng cực kỳ khó khăn vất vả. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không thay đổi, những lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. Trong toàn cảnh đó, tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định hành động thực hiện Chính sách kinh tế mới ( NEP ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Tình hình chính trị không không thay đổi
B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng
C. Chính quyền Xô viết nhận được sự tương hỗ, giúp sức của quốc tế
D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Đáp án:

Tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì tự do kiến thiết xây dựng quốc gia :
– Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng .
– Tình hình chính trị không không thay đổi. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi .
– Chính sách cộng sản thời chiến đã lỗi thời ngưng trệ nền kinh tế, khiến nhân dân bất bình .
⇒ Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng cục bộ. ⇒ Loại trừ đáp án C .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 3: Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp là

A. Tiếp tục chính sách trưng thu lương thực thừa
B. Thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực
C. Thực hiện đồng thời chính sách trưng thu lương thực và thu thuế lương thực
D. Thu thuế lương thực bằng tiền

Đáp án:

Điểm điển hình nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của NEP là nhà nước sửa chữa thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã pháp luật trước mùa gieo hạt, nông dân có toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường
Đáp án cần chọn là : B

Câu 4: Ý nào dưới đây không phải nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp?

A. Thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực
B. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật
C. Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường .
D. Nông dân được tự do mua và bán ruộng đất .

Đáp án:

Những nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp :
– Nhà nước thay thế sửa chữa chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật .
– Sau khi nộp đủ số thuế đã lao lý từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường .
⇒ Loại trừ đáp án D .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 5: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A. Trả hết hàng loạt những nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất cho giai cấp tư sản .
B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc kiến thiết xây dựng những nhà máy sản xuất loại nhỏ ( dưới 20 công nhân )
C. Khuyến khích tư bản quốc tế vào thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất trong nước .
D. Xây dựng những nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất do giai cấp vô sản quản lí

Đáp án:

Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp : Nhà nước tập trung chuyên sâu Phục hồi công nghiệp nặng, được cho phép tư nhân được thuê hoặc thiết kế xây dựng những nhà máy sản xuất loại nhỏ ( dưới 20 công nhân ) có sự trấn áp của nhà nước ; khuyến khích tư bản quốc tế góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại ở Nga .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có sự biến đổi như thế nào sau khi thực hiện Chính sách kinh tế mới?

A. Kinh tế quốc dân có biến hóa nhưng không rõ ràng .
B. Kinh tế quốc dân giảm sút nghiêm trọng .
C. Kinh tế quốc dân không có sự biến hóa .
D. Kinh tế quốc dân có sự chuyển biến rõ ràng .

Đáp án:

Bằng việc thực hiện chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời hạn ngắn, nền kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có những chuyển biến rõ ràng .

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Bảng thống kê sản lượng một số ít loại sản phẩm kinh tế của nước Nga ( 1921 – 1923 )
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Ai là “cha đẻ” của Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

A. Lê-nin
B. Xta-lin
C. Khơ-rút-sốp
D. Brê-giơ-nhép

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích trải qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm mục đích khắc phục khủng hoảng cục bộ, nhanh gọn hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh và tăng trưởng kinh tế .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 8: “NEP” là cụm từ viết tắt của?

A. Chính sách kinh tế mới .
B. Chính sách cộng sản thời chiến .
C. Sắc lệnh tự do .
D. Sắc lệnh ruộng đất .

Đáp án:

” NEP ” là cụm từ viết tắt của Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng ( 1921 ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện trong những năm 1921 – 1925 do ai đề xướng?

A. Ru-đơ-ven
B. Lê-nin
C. Xta-lin
D. Lép-xtôn-tôi

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích trải qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm mục đích khắc phục khủng hoảng cục bộ, nhanh gọn hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh và tăng trưởng kinh tế .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 10: Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Liên bang cộng hòa Xô viết được xây dựng
B. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai
C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được xây dựng
D. Đại hội lần thứ hai những Xô viết toàn liên bang

Đáp án:

Tại đại hội lần thứ nhất những Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã công bố xây dựng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ( Liên Xô ), gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết tiên phong là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và Ngoại Cáp-ca-dơ .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 11: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời vào năm nào?

A. Năm 1922 .
B. Năm 1917 .
C. Năm 1924 .
D. Năm 1920 .

Đáp án:

Đại hội lần thứ nhất những Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã công bố xây dựng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ( gọi tắt là Liên Xô ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 12: Nguyên tắc cơ bản nào được Lê – nin xác định trong khi thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

A. Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của dân tộc bản địa
B. Hợp tác kiến thiết xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội
C. Cưỡng bức những dân tộc bản địa giai nhập Liên bang
D. Tự nguyện gia nhập, không miễn cưỡng

Đáp án:

Mặc dù chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế, về dân số và diện tích quy hoạnh giữa những nước cộng hòa, nhưng tư tưởng chủ yếu cơ bản của Lê – nin trong việc xây dựng Liên Xô là sự bình đẳng và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa, trợ giúp lẫn nhau vì tiềm năng chung là kiến thiết xây dựng thành công xuất sắc Chủ nghĩa xã hội
Đáp án cần chọn là : A

Câu 13: “Cộng hòa Xô viết” đầu tiên gồm bốn nước nào?

A. Nga, U-crai-na, Latvia, Kazakhtan .
B. Nga, Ngoại Cáp-ca-dơ, Kazakhtan, Litvia .
C. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ .
D. Nga, Latvia, Gruzia, Tajikistan .

Đáp án:

Đại hội lần thứ nhất những Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã công bố xây dựng Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ( gọi tắt là Liên Xô ), gồm 4 nước cộng hòa Xô viết tiên phong là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 14: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do cuộc chiến tranh tàn phá .
B. Chính quyền Xô viết mới xây dựng, còn quá non trẻ .
C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tiến công vũ trang vào nước Nga .
D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền sở tại cách mạng .

Đáp án:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tiến công vũ trang nhằm mục đích hủy hoại nước Nga non trẻ, trong suốt 3 năm ( 1918 – 1920 ), nhân dân Nga đã tập trung chuyên sâu chiến đấu chống thù trong giặc ngoài trong những điều kiện kèm theo vô cùng khó khăn vất vả để giữ vững chính quyền sở tại Xô viết. Trong đó, khó khăn vất vả về ngoại xâm là khó khăn vất vả lớn nhất của nước Nga .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 15: Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô bắt đầu thực hiện từ ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp
B. Thương nghiệp
C. Thủ công nghiệp
D. Nông nghiệp

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô mở màn từ nông nghiệp. Nhà nước đã thay thế sửa chữa chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã lao lý từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa và tự do bán ra thị trường .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 16: Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?

A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực
B. Nhà nước tập trung chuyên sâu Phục hồi công nghiệp nặng
C. Nhà nước trấn áp hàng loạt nền công nghiệp
D. Nhà nước nắm những mạch máu kinh tế

Đáp án:

Nội dung của chính sách kinh tế mới gồm có :
– Nông nghiệp : thay thế sửa chữa chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, ( phát hành thuế nông nghiệp ) .
– Công nghiệp :
+ Nhà nước Phục hồi công nghiệp nặng .
+ Tư nhân thiết kế xây dựng những nhà máy sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân .
+ Khuyến khích quốc tế góp vốn đầu tư vào nước Nga .
+ Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt .
– Thương nghiệp và tiền tệ : tư nhân được tự do kinh doanh, trao đổi, mở lại những chợ, Phục hồi và tăng nhanh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn .
⇒ Nhà nước trấn áp hàng loạt nền công nghiệp không phải là nội dung của Chính sách Kinh tế mới .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 17: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:

A. Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt : công nghiệp, giao hông vận tải đường bộ, ngân hàng nhà nước, ngoại thương .
B. Nhà nước tổ chức triển khai lại những nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, xây dựng những tổ chức nghiệp đoàn
C. Nhà nước chuyển những xí nghiệp sản xuất nhỏ sang hạch toán kinh doanh thương mại, cải tổ chính sách tiền lương .
D. Nhà nước kiểm soát và chấn chỉnh lại việc tổ chức triển khai, sản xuất những ngành kinh tế công nghiệp .

Đáp án:

Nội dung Chính sách kinh tế mới được thực hiện từ năm 1921 gồm có :
– Nông nghiệp : thay thế sửa chữa chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, ( phát hành thuế nông nghiệp ) .
– Công nghiệp :
+ Nhà nước Phục hồi công nghiệp nặng .
+ Tư nhân kiến thiết xây dựng những nhà máy sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân .
+ Khuyến khích quốc tế góp vốn đầu tư vào nước Nga .
+ Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt .
+ Nhà nước kiểm soát và chấn chỉnh việc tổ chức triển khai sản xuất, quản lí sản xuất nông nghiệp .
+ Phần lớn những xí nghiệp sản xuất chuyển sang chính sách tự hạch toán kinh tế, nâng cấp cải tiến chính sách tiền lương nhằm mục đích nâng cao hiệu suất lao động .
⇒ Loại trừ đáp án : B
Đáp án cần chọn là : B

Câu 18: Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?        

A. Nắm độc quyền về mọi mặt
B. Kiểm soát, điều tiết ở những vị trí then chốt
C. Không có vai trò gì
D. Nắm những ngành kinh tế chủ chốt

Đáp án:

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò trấn áp, điều tiết nền kinh tế nhưng vẫn để nó quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về mọi mặt và quản trị theo chính sách mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời chiến .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 19: Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?

A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt kinh tế
B. Nhà nước chỉ nắm độc quyền những ngành công nghiệp
C. Nhà nước trấn áp, điều tiết những ngành kinh tế then chốt
D. Nhà nước có vai trò thứ yếu, kinh tế tư nhân đóng vai trò hầu hết .

Đáp án:

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò trấn áp, điều tiết nền kinh tế nhưng vẫn để nó quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về mọi mặt và quản trị theo chính sách mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời chiến .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 20: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa Chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô và các nước trên thế giới?

A. Thúc đẩy kinh tế quốc dân, chuyển biến rõ ràng, giúp nhân dân Liên Xô. vượt qua khó khăn vất vả, hoàn thành xong Phục hồi kinh tế
B. Cổ vũ những nước XHCN tại thời gian đó nhanh gọn tiến lên kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội
C. Đưa Liên Xô thoát khỏi thực trạng khủng hoảng cục bộ
D. Là bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số ít nước trên quốc tế

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới là sự quy đổi kip thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về moi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự trấn áp của nhà nước. Chính sách này đã đưa nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị. Đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm tay nghề so với công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số ít nước trên quốc tế .
Tại thời gian trước cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai ( 1939 – 1945 ), Liên Xô là nhà nước xã hội chủ nghĩa duy nhất trên quốc tế .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 21: Chính sách kinh tế mới (1921-1925) có ý nghĩa như thế nào với nước Nga?

A. Nền kinh tế đổi theo hướng thị trường, nhân dân vẫn còn khó khăn vất vả .
B. Nền kinh tế chuyển biến rõ nhưng chưa hoàn thành xong Phục hồi kinh tế .
C. Nền kinh tế có sự chuyển biến, nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt .
D. Chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dưới sự trấn áp của nhà nước .

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới là sự quy đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự trấn áp của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượt qua những khó khăn vất vả lớn, phấn khởi sản xuất và triển khai xong công cuộc Phục hồi kinh tế .
⇒ Chính sách kinh tế mới đã chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dưới sự trấn áp của nhà nước .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 22: Theo anh (chị), Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 mang bản chất là gì?

A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước
B. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân tăng trưởng
C. Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuần
D. Tạo điều kiên cho những tập đoàn lớn tư bản lũng đoạn kinh tế

Đáp án:

Bản chất của chính sách kinh tế mới ( NEP ) là sự quy đổi kịp thời từ nền kinh tế tập trung chuyên sâu mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự trấn áp, điều tiết của nhà nước ở những vị trị then chốt .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 23: Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?

A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần .
B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ, trợ giúp để những tập đoàn lớn tư bản lớn phục sinh và tăng trưởng sản xuất .
C. Kịp thời quy đổi, quy hoạch lại những nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất nhỏ để tập trung chuyên sâu cho sản xuất lớn
D. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí những ngành kinh tế .

Đáp án:

Trong nội dung của cải cách kinh tế trong nghành công nghiêp :
Nhà nước Phục hồi công nghiệp nặng .
+ Tư nhân kiến thiết xây dựng những nhà máy sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân có sự trấn áp của nhà nước .
+ Khuyến khích quốc tế góp vốn đầu tư vào nước Nga .
+ Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt một số ít ngành như : công nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ, ngân hàng nhà nước, ngoại thương .
+ Phần lớn những nhà máy sản xuất chuyển sang chính sách tự hạch toán kinh tế, nâng cấp cải tiến chính sách tiền lượng và nâng cao hiệu suất lao động .
⇒ Bản chất của chinh sách kinh tế mới là chuyển từ nền kinh tế nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 24: Vì sao Chính sách kinh tế mới có thể đưa Liên Xô thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế?

A. Do NEP chủ trương Phục hồi kinh tế từ nông nghiệp
B. Do NEP chủ trương thiết kế xây dựng một nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa
C. Do NEP đã giải phóng và thôi thúc sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất
D. Do NEP chủ trương lấy tăng trưởng công nghiệp nặng làm nền tảng

Đáp án:

Bên cạnh sự tàn phá của cuộc chiến tranh, đến đầu năm 1921, Liên Xô rơi vào thực trạng khủng hoảng cục bộ về kinh tế – chính trị còn là do những hạn chế của chính sách Cộng sản thời chiến đã ngưng trệ sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Vì vậy, điểm mấu chốt mà Chính sách kinh tế mới chú trọng tập trung chuyên sâu xử lý đó là giải phóng và thôi thúc sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất với biểu lộ là những chính sách trong những nghành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ. Đây chính là nguyên do hầu hết giúp cho Liên Xô nhanh gọn thoát ra khỏi thực trạng khủng hoảng cục bộ và tăng trưởng .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 25: Nội dung nào sau đây thể hiện điểm sáng tạo của Lê – nin khi vận dụng những đặc điểm của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong quá trình khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1921-1925)?

A. Khôi phục kinh tế khởi đầu từ nông nghiệp
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước
C. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng

D.   Chuyển từ bao cấp sang chế độ hạch toán kinh tế

Đáp án:

Điểm phát minh sáng tạo của Lê-nin khi vận dụng những đặc thù của nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa trong quy trình Phục hồi kinh tế ở Liên Xô ( 1921 – 1925 ) là thiết kế xây dựng nền kinh tế thị trường ( đặc trưng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với tính linh động, năng động ) có sự trấn áp, điều tiết của nhà nước ( bảo vệ tính không thay đổi, tránh bị khủng hoảng cục bộ cho nền kinh tế ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 26: Vì sao trong chính sách kinh tế mới, Liên Xô lại chọn nông nghiệp làm điểm xuất phát cho quá trình khôi phục kinh tế trong những năm 1921-1925?

A. Do lương thực là yếu tố trước mắt cần phải bảo vệ cho nhân dân Xô viết
B. Do góp vốn đầu tư vốn vào nông nghiệp ít, thời hạn quay vòng vốn nhanh hơn so với những ngành khác
C. Cung cấp nguyên vật liệu để tăng trưởng công nghiệp
D. Do nhu yếu của thị trường quốc tế về những loại sản phẩm nông nghiệp lớn

Đáp án:

Sở dĩ nước Nga Xô viết quyết định hành động Phục hồi kinh tế khởi đầu từ nông nghiệp do tăng trưởng nông nghiệp yên cầu vốn góp vốn đầu tư ít, thời hạn quay vòng vốn nhanh hơn so với những ngành khác ; phân phối nguyên vật liệu để tăng trưởng công nghiệp. Chính cho nên vì thế, Liên Xô tăng trưởng nông nghiệp xuất phát từ những lợi thế của nguồn lực trong nước, cung ứng nhu yếu của quốc tế về loại sản phẩm nông nghiệp .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 27: Đâu không phải là bài học từ chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô đã được Việt Nam vận dụng cho công cuộc đổi mới năm 1986?

A. Xác định đúng vai trò quyết định hành động của nông dân so với thành công xuất sắc của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan trọng là so với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư
B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, kiến thiết xây dựng liên minh công nông trên cơ sở chính trị là chính
C. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ
D. Đổi mới quản trị kinh tế theo hướng chuyển từ giải pháp hành chính thuần túy sang giải pháp kinh tế

Đáp án:

– Xác định đúng vai trò quyết định hành động của nông dân so với thành công xuất sắc của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan trọng là so với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư .
– Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thiết kế xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế .
– Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ
– Đổi mới quản trị kinh tế theo hướng chuyển từ giải pháp hành chính thuần túy sang giải pháp kinh tế .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 28: Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung chuyên sâu tăng trưởng 1 số ít ngành kinh tế mũi nhọn
B. Quan tâm đến quyền lợi của những tập đoàn lớn, tổng công ti lớn
C. Chú trọng tăng trưởng 1 số ít ngành công nghiệp nặng
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự trấn áp của nhà nước

Đáp án:

Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Nước Ta hoàn toàn có thể rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho công cuộc thay đổi quốc gia lúc bấy giờ :
– Xác định đúng vai trò quyết định hành động của nông dân so với thành công xuất sắc của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan trọng là so với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư .
– Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thiết kế xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế .
– Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự trấn áp của nhà nước. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ .
– Đổi mới quản trị kinh tế theo hướng chuyển từ giải pháp hành chính thuần túy sang giải pháp kinh tế .
Đáp án cần chọn là : D

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

Câu 1: Nhiệm vụ công nghiệp hóa ở Liên Xô được thực hiện theo đường lối nào?

A. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng
B. Công nghiệp hóa tân tiến hóa
C. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nhẹ
D. Ưu tiên tăng trưởng nông nghiệp theo hướng công nghiệp

Đáp án:

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1928 – 1932 ), Liên Xô thực hiện trách nhiệm công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng : công nghiệp sản xuất máy móc và nông cụ, công nghiệp nguồn năng lượng ( điện, than, dầu mỏ, …. ), công nghiệp khai khoáng, công nghiệp quốc phòng .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Trong công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa, Liên Xô đạt được những thành tựu to lớn gì?

A. Công nghiệp mới tăng trưởng, nông nghiệp vẫn nắm vai trò chủ yếu .
B. Từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa .
C. Một nước công nghiệp hóa nhưng đa phần tăng trưởng công nghiệp nặng
D. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản chủ nghĩa tăng trưởng .

Đáp án:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77.4 % tổng sản phẩm quốc dân .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: Trong hai năm đầu tiên (1926 – 1927), công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô đã giải quyết được các vấn đề cơ bản là

A. Nạn thất nghiệp, công nhân tay nghề cao, cải tổ đời sống
B. Vốn góp vốn đầu tư và cải tổ đời sống nhân dân .
C. Vốn góp vốn đầu tư, giảng dạy cán bộ kĩ thuật, công nhân tay nghề cao .
D. Đào tạo cán bộ kĩ thuật, lương thực thực phẩm, cải tổ đời sống .

Đáp án:

Trong hai năm đầu ( 1926 – 1927 ), Liên Xô đã từng bước xử lý thành công xuất sắc những yếu tố về vốn góp vốn đầu tư, huấn luyện và đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân tay nghề cao .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Đâu là thành tựu tiêu biểu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?

A. Xóa nạn mù chữ nhưng chưa kiến thiết xây dựng được mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhất
B. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố
C. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố
D. Xóa nạn mù chữ, thực hiện phộ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sở

Đáp án:

Trong công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn hóa truyền thống – giáo dục, trong đó : thanh toán giao dịch nạn mù chữ, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhất, triển khai xong phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở những thành phố
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: Văn hóa – giáo dục của Liên Xô thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội có gì thay đổi?

A. Xóa nạn mù chữ, chưa thiết kế xây dựng được mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhất .
B. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố .
C. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố .
D. Xóa nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sở .

Đáp án:

Trong công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn hóa truyền thống – giáo dục, trong đó : thanh toán giao dịch nạn mù chữ, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành xong phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở những thành phố .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Trong công cuộc xây dựng CNXH giai đoạn 1925 – 1941, Liên Xô gặp phải những hạn chế gì?

A. Thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp nhưng chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân
B. Chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu lớn
C. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế tuy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể hóa nông nghiệp
D. Không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân

Đáp án:

Trong quy trình thực hiện, Liên Xô đã mắc phải 1 số ít sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng tác động sự tăng trưởng của quốc gia như không thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện trong tập thế hóa nông nghiệp, chưa chú trong đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân, không tôn trọng rất đầy đủ quy luật tăng trưởng khách quan về kinh tế …
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925 – 1945 đã phạm phải những sai lầm gì?

A. Thực hiện tốt nguyên tắc trong tập thể hóa nông nghiệp nhưng chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân .
B. Chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu lớn .
C. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế tuy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể hóa nông nghiệp .
D. Không thực hiện tốt nguyên tắc trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân .

Đáp án:

Từ năm 1937, Liên Xô liên tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc kiến thiết xây dựng CNXH bị gián đoạn. Trong quy trình thực hiện, Liên Xô đã mắc phải một số ít sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng tác động sự tăng trưởng của quốc gia ( không thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân, … )
Đáp án cần chọn là : D

Câu 8: Những giai cấp, tầng lớp nào còn tồn tại trong xã hội Liên Xô kể từ khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A. Địa chủ phong kiến, nông dân
B. Tư sản, tri thức
C. Công nhân, nông dân, tri thức XHCN
D. Đại địa chủ, nông dân, nô lệ

Đáp án:

Sau khi thực hiện công cuộc cải cách ở Liên Xô, cùng với sự đổi khác về kinh tế, cơ cấu tổ chức giai cấp trong xã hội cũng biến hóa. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng tri thức xã hội chủ nghĩa .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 9: Sau khi công cuộc cải cách ở Liên Xô được tiến hành thì cơ cấu giai cấp của Liên Xô thay đổi gồm các giai cấp?

A. Địa chủ phong kiến, nông dân .
B. Tư sản, tri thức .
C. Công nhân, nông dân, tri thức XHCN.
D. Đại địa chủ, nông dân, nô lệ .

Đáp án:

Sau khi thực hiện công cuộc cải cách ở Liên Xô, cùng với sự đổi khác về kinh tế, cơ cấu tổ chức giai cấp trong xã hội cũng đổi khác. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng tri thức xã hội chủ nghĩa .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

A. 25 nước đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
B. Anh công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
C. Pháp và Nhật Bản công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
D. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án:

Năm 1933, Mĩ – cường quốc tư bản đứng đầu quốc tế đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định chắc chắn uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế
Đáp án cần chọn là : D

Câu 11: Từ năm 1922 đến năm 1925, Liên Xô đã được các cường quốc nào đặt quan hệ ngoại giao?

A. Đức, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Nhật .
B. Mĩ, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Trung Quốc .
C. Đức, Mĩ, Anh, Pháp .
D. Đức, Anh, Pháp, Mĩ Nhật .

Đáp án:

Trong vòng 4 năm từ năm 1922 đến năm 1925, những cường quốc tư bản như : Đức, Anh I-ta-li-a, Pháp, Nhật lần lượt công nhân và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 12: Tại sao để xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

A. Liên Xô là một nước lỗi thời, cơ sở vật chất không phân phối được trách nhiệm của thời kì mới
B. Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế trong thị trường
C. Do nhận viện trợ của quốc tế để tái tạo quốc gia, Phục hồi kinh tế
D. Do không có sự chỉ huy của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào những nguồn lợi từ ngoài và thực thi tự do những cải cách kinh tế

Đáp án:

Sau khi Phục hồi kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lỗi thời so với những nước tư bản phương Tây, kĩ thuật, thiết bị chịu ràng buộc vào quốc tế : nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập của quốc tế. Chính thế cho nên, để kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện trách nhiệm công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 13: Điểm nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của Liên Xô trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là

A. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp
B. Chú trọng góp vốn đầu tư mạng lưới hệ thống thủy lợi
C. Ứng dụng khoa học – kĩ thuật vào sản xuất
D. Đầu tư điều tra và nghiên cứu những giống lúa có hiệu suất cao

Đáp án:

Điểm điển hình nổi bật trong chính sách nông nghiệp của Liên Xô trong những năm 1925 – 1941 là đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể dưới hình thức là những hợp tác xã để kêu gọi tối đa sức mạnh tập thể để thiết kế xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội
Đáp án cần chọn là : A

Câu 14: Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh
B. Liên Xô có năng lực ngoại giao chi phối những nước
C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế
D. Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án:

Việc Mĩ và nhiều nước công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, chứng minh và khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 15: Thành tựu nào sau đây của Liên Xô là lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?

A. Công nghiệp mới tăng trưởng, nông nghiệp vẫn nắm vai trò chủ yếu
B. Từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa
C. Một nước công nghiệp hóa nhưng đa phần tăng trưởng công nghiệp nặng
D. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản chủ nghĩa tăng trưởng

Đáp án:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77.4 % tổng sản phẩm quốc dân. Đây là thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc thiết kế xây dựng Chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941 ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 16: Thành tích lớn nhất của Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là gì?

A. Bước đầu triển khai xong tập thể hóa nông nghiệp
B. Thanh toán nạn mù chữ. Xây dựng mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhất .
C. Từ một nước nông nghiệp lỗi thời trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa .
D. Tự tích lũy vốn và trang bị kĩ thuật khởi đầu cho CNXH .

Đáp án:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc kiến thiết xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lỗi thời trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Đây là thành tích lớn nhất của Liên Xô đạt được trong công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941 .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 17: Đâu không phải là ý nghĩa của thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941?

A. Làm biến hóa bộ mặt đất nước Xô Viết
B. Tạo cơ sở vật chất để Liên Xô bước vào cuộc cuộc chiến tranh vệ quốc
C. Làm thất bại chính sách vây hãm, cô lập và tàn phá Liên Xô của chủ nghĩa đế quốc
D. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai quốc tế

Đáp án:

Những thành tựu trong công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925 – 1941 đã làm biến hóa bộ mặt đất nước Xô Viết, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lỗi thời trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa ; nâng cao đời sống vật chất – ý thức cho nhân dân Xô Viết ; tạo cơ sở vật chất vững chãi để Liên Xô hoàn toàn có thể đánh thắng phát xít Đức trong cuộc cuộc chiến tranh vệ quốc ( 1941 – 1945 ). Đồng thời làm thất bại chính sách vây hãm, cô lập và hủy hoại Liên Xô của chủ nghĩa đế quốc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 18: Theo anh (chị), nguyên tắc ngoại giao cơ bản của Liên Xô với các nước trên thế giới trong giai đoạn 1921-1941 là gì?

A. Hòa bình, tích cực ủng hộ trào lưu cách mạng quốc tế
B. Trung lập tích cực
C. Hòa bình, trung lập
D. Cùng sống sót tự do

Đáp án:

Trong những năm 1921 – 1941, Liên Xô sống sót giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản và luôn là quân địch số 1 cần phải hủy hoại của những nước đế quốc. Do đó, thời kì này Liên Xô trung thành với chủ thực hiện nguyên tắc ngoại giao cùng sống sót độc lập để từng bước phá vỡ chính sách vây hãm, cô lập, tàn phá của chủ nghĩa đế quốc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

A. Thực hiện chính sách ngoại giao với những nước lớn .
B. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của những nước đế quốc .
C. Từng bước phá vỡ chính sách vây hãm về kinh tế của những nước đế quốc .
D. Kiên trì, bền chắc đấu tranh trong quan hệ quốc tế .
Đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921 – 1941 gồm có :
– Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với 1 số ít nước láng giềng châu Á và châu Âu .
– Từng bước phá vỡ chính sách vây hãm cô lập về kinh tế và ngoại giao của những nước đế quốc .
– Bằng những giải pháp đấu tranh nhất quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm ( 1922 – 1925 ), Liên Xô đã được những cường quốc tư bản : Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao .
– Thiết lập ngoại giao với 20 nước .
– Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, chứng minh và khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế .
⇒ Loại trừ đáp án : A
Đáp án cần chọn là : A

Câu 20: Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) có tác động như thế nào đến chiến thắng của hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc (1941-1945)?

A. Củng cố niềm tin cho Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến đấu
B. Giúp Liên Xô nhận được sự ủng hộ từ hội đồng quốc tế trong cuộc cuộc chiến tranh vệ quốc
C. Tạo cơ sở vật chất vững chãi để Liên Xô hoàn toàn có thể đánh thắng phát xít Đức
D. Giúp Liên Xô có thêm liên minh trong cuộc cuộc chiến tranh vệ quốc

Đáp án:

Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941 ) đã tạo cơ sở vật chất vững chãi để Liên Xô hoàn toàn có thể đánh thắng phát xít Đức trong cuộc cuộc chiến tranh vệ quốc ( 1941 – 1945 ). Bởi trong cuộc chiến tranh nếu không có nguồn nhân lực và vật lực vững chãi thì khó hoàn toàn có thể giành thắng lợi trong đại chiến .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 21: Từ bài học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941), rút ra được ý không phải là đặc điểm về công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô giai đoạn này là

A. Bước đầu đặt nền móng cho công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô .
B. Khẳng định sự ưu việt của quy mô xã hội chủ nghĩa .
C. Đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên mọi nghành nghề dịch vụ .
D. Hoàn thành công cuộc Phục hồi kinh tế .

Đáp án:

Hoàn thành công cuộc Phục hồi kinh tế là ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, không phải là bài học kinh nghiệm về công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 22: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .
B. Phát triển công nghiệp quốc phòng .
C. Phát triển công nghiệp nhẹ .
D. Phát triển giao thông vận tải vận tải đường bộ .

Đáp án:

Sau khi hoàn thành xong công cuộc Phục hồi kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội với trách nhiệm trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 23: Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do:

A. Muốn nhanh gọn trở thành vương quốc có nền kinh tế tăng trưởng nhất quốc tế .
B. Ý muốn của những người chỉ huy quốc gia .
C. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa .
D. Yêu cầu cải tổ đời sống của những những tầng lớp nhân dân .

Đáp án:

Công cuộc công nghiệp hóa ngày càng lan rộng ra yên cầu Liên Xô phải có kế hoạch dài hạn với những tiềm năng đơn cử cho từng thời kì. Trong toàn cảnh đó, những kế hoạch 5 năm được triển khai trong tiến trình 1928 – 1941 .
Đáp án cần chọn là : C

Tải xuống

Bài giảng: Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) – Cô Nguyễn Thúy Hảo (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 11 tinh lọc, có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button